Obsah webové stránky www.vitaful.cz (zejména, ale ne výlučně: články, studie, jiné texty, grafické prvky, textové prvky včetně tohoto textu) je v souladu s ustanoveními zákona CXII z roku 2011 o autorských právech. Díla uvedených autorů jsou chráněny autorským právem, podle kterého má všechna práva na využití společnost Goldberg Media Kft. (Dále jen "Držitel práv").

Hospodářský subjekt nebo jednotlivec může obsah volně používat.

Jakékoliv další použití Obsahu (včetně, nikoli však výhradně, jakékoliv reprodukce, adaptace, distribuce nebo veřejného výkonu vcelku nebo zčásti) je Držitelem práv povoleno za podmínek uvedených níže.

Poplatek za použití je 50 000 HUF. který nezahrnuje současnou daň z přidané hodnoty. Poplatek za použití je splatný Držiteli práv zvlášť za každý den používání a za každý použitý obsahový prvek. Pokud uživatel zpřístupní použitý obsah ostatním za poplatek, je povinen převést dosaženou majetkovou výhodu na Držitele práv.

Uživatel musí Držitele práv písemně informovat o skutečnosti a rozsahu použití (použité prvky obsahu, doba užívání, způsob použití). Držitel práv si vyhrazuje právo odebrat licenci.

Držitel práva vystaví fakturu za uživatelský poplatek zpětně, v poslední pracovní den příslušného měsíce, kterou je třeba zaplatit bankovním převodem do 8 bankovních dnů. Neoznámení skutečnosti a rozsahu použití nevylučuje vystavení faktury. Jiné podmínky použití, jak jsou uvedeny výše, se mohou uplatnit po předchozí písemné dohodě s Držitelem práv.

V případě nedodržení těchto Podmínek užívání nebo neoprávněného použití použije Držitel práv všechny dostupné způsoby vymáhání.

V případě nedodržení těchto Podmínek užívání nebo neoprávněného použití použije Držitel práv všechny dostupné způsoby vymáhání.

Informace:

Držitel práv neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání webových stránek. Jakékoliv tipy, nápady, připomínek a návrhy na webových stránkách může kdokoliv použít na své vlastní riziko.

Nejsme zodpovědní za žádné škody, ztráty, náklady, které mohou vzniknout používáním webových stránek, jejich nepoužitelností, nefunkčností, neoprávněnou změnou údajů kýmkoliv nebo zpožděním při přenosu informací, počítačovými viry, chybami odkazů nebo systému, nebo z jiných podobných důvodů.

Ochrana osobních údajů:

Goldberg Media Kft. - během používání webových stránek byly seznámeni s osobními údaji v souladu se zákonem LXIII z roku 1992 o ochraně osobních údajů a zveřejňování údajů veřejného zájmu. Odesláním jakýchkoliv svých osobních údajů nám vyjadřujete souhlas se společností Goldberg Media Kft., Která je zaznamenává a spravuje za účelem a po dobu stanovenou podle povahy transakce. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Údaje a informace, které poskytnete, mohou být použity zejména, ale ne výlučně, pro následující účely:

  • průzkum trhu, analýza trhu,
  • analýza zákaznických návyků,
  • sestavování dopravních statistik,
  • bezplatné ceny a další soutěže,
  • poskytování informací o nových produktech, službách,
  • poskytování informací o různých akcích,
  • vyřizování stížností zákazníků,
  • správa objednávek.

Naše společnost zachází se všemi informacemi týkajícími se totožnosti a údajů svých zákazníků, partnerů a dalších klientů, jakož i s obchodními vztahy se společností Goldberg Media Kft. - jako s obchodním tajemstvím. Pouze dotyčný poskytovatel údajů může udělit výjimku ze zacházení s obchodním tajemstvím.

Upozorňujeme, že z našich webových stránek můžete také získat přístup na webové stránky jiných společností a organizací. Pokud používáte tyto webové stránky, doporučujeme zkontrolovat pravidla ochrany osobních údajů organizace, která danou stránku zveřejňuje.