Všeobecné obchodní podmínky uplatňované společností Goldberg Media Kft, maďarským distributorem značky Vitaful, v rámci prodeje jejích výrobků:

  1. Osobní, věcný a časový rozsah VOP

I.1. Tato formulářová dohoda upravuje všeobecné obchodní podmínky prodejního vztahu mezi společností Goldberg Media Kft. a právnickou osobou, která nakupuje výživové doplňky, které prodává na svém území v Maďarsku, jednou nebo opakovaně.

I.2. VOP vstupují do platnosti na dobu neurčitou od 1. prosince 2019 a použijí se v den vstupu stranami, jakož i na prodejní transakce uzavřené po tomto datu.

  1. Definice

II.1. Na uplatnění účelů těchto Všeobecných obchodních podmínek

Individuální kupní smlouva (skutečný nákup) mezi Prodávajícím a Kupujícím v důsledku finalizace objednávky produktu, kromě zaslání potvrzení prodávajícího i písemná právní transakce uzavřena v maďarském jazyce, jejíž nedílnou přílohou jsou kdykoli platné VOP;

Prodávající je Goldberg Media Kft. (Adresa: 2724 Újlengyel Határ út 12 .; IČ: Reg, č..13-09-182636; DIČ: 25736810-2-13; jednatel: Attila Hardy)

Webová stránka Vitaful je webová stránka provozována Prodávajícím a lze ji nalézt pod názvem domény www.vitaful.cz (webová stránka);

Strany jsou společným jménem Prodávajícího a právnické osoby, která uzavírá individuální kupní smlouvu jako Kupující;

Služba je převod vlastnictví prodávajícího na hotové výrobky Kupujícím, který je možné objednat na internetové stránce prodávajícího - za úplnou úhradu kupní ceny - a také za balení a doručení zboží;

Produkt je položka vydána prodejcům na webové stránce Vitaful s výzvou k podání nabídek;

Kupní cena je protihodnotou za Službu, kterou má Prodávající poskytnout na základě uzavřené Individuální kupní smlouvy;

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba nebo jiná právnická osoba bez právní subjektivity, která (podle platných maďarských právních předpisů) zakoupí produkt prodávajícího online pomocí webové stránky Vitaful;

Webová kancelář na webové stránce Vitaful je uživatelské rozhraní vyhrazeno zákazníka, které zaznamenává adresu doručení týkající se osoby, nejnovější objednávky, aktuální věrnostní slevy a doporučení.

III. Vedlejší pravidla 

III.1. Pokud není ve VOP a v individuální kupní smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv doba uvedená v prodejním vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se počítá v kalendářních dnech a může uplynout v den pracovního klidu anebo svátku.

III.2. Smluvní strany musí své právní oznámení (např. Odstoupení od smlouvy atd.) Zaslat do sídla prodávajícího nebo kupujícímu na příslušné kontaktní údaje uvedené v dodacích údajích během nákupu. Právní prohlášení adresované na jinou adresu nebudou považovány za platné prohlášení.

III.3. Kupující akceptováním VOP se zavazuje, že po uzavření individuální kupní smlouvy nemůže v souvislosti s daným nákupem provádět žádné právní platné změny svých údajů o doručení. Kupující je výlučně zodpovědný za jakékoli škody, dodatečné náklady nebo jiné nevýhody vyplývající z porušení tohoto článku. Povinnost Prodávajícího oznámit změnu údajů pouze v souladu s II.1. (B) a bude odpovídat příslušné změně Všeobecných obchodních podmínek.

III.4. Doporučenou poštou a na příslušnou adresu se právní upozornění oznámeno kupujícímu odesílá (a) v Maďarsku 5. (pátý), b) v jiných evropských zemích 10. (desátý) a (c) 20. (dvacátý) mimo Evropu. ) Se považuje za řádně doručené (předpoklad dodání). Použitelnost daného titulu je stanovena v III.2 až III.3. Je třeba posuzovat na základě Prodávající vylučuje odpovědnost za škody (jiné nevýhody) vyplývající z předpokladu dodání kupujícímu.

III.5. V rámci povinnosti kupujícího předcházet škodám a nahradit je, bude neprodleně informovat prodávajícího, pokud některá z oznámení, které od prodávajícího očekává, nedostala vůbec nebo včas.

III.6. V záležitostech, které nejsou upraveny v individuální kupní smlouvě nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách, tak při řešení jakýchkoli právních sporů vyplývajících ze smluvního vztahu, platí příslušná ustanovení maďarského práva, zejména zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku (občanský zákoník). Strany dále stanoví, že v případě přijetí individuální kupní smlouvy nebo VOP v jiném než maďarském jazyce bude na vyřešení jazykových nesrovnalostí rozhodující dohoda v maďarském jazyce.

III.7. Smluvní strany prohlašují, že své spory vyplývající z individuální kupní smlouvy včetně všeobecných obchodních podmínek se pokusí vyřešit především s mírem, a jsou proto povinné je v případě sporu urovnat. Pokud jejich smír nepovede k výsledkům, s výjimkou spotřebitelských sporů, smluvní strany dodržují článek XXVIII z roku 2017 o mezinárodním právu soukromém. S výhradou ustanovení § 45 odst. 1 a § 50 odst. 1, § 91 a 99 zákona o občanské pravomoci je ustanovena výlučná příslušnost ústředního okresního soudu v Budíně (podléhá jurisdikci).

  1. Postup, formality a obsah uzavření individuální kupní smlouvy 

Přístup k prodejní službě

IV.1. Kupující má přístup ke službám prodávajícího prostřednictvím webové stránky www.vitaful.cz . Kupující má možnost dobrovolně, předběžně zaregistrovat na domovské stránce webové stránky Vitaful pomocí svého vlastního uživatelského jména a hesla. Pokud se kupující nepřihlásí předem dobrovolně, má možnost nákupu bez registrace. Po předběžném dobrovolníkovi může kupující získat přístup k osobním údajům (např. Své webové kanceláři, svým vlastním údajům atd.) Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" v sekci "Přihlášení" na domovské stránce webové stránky vitální a zadáním svého uživatelského jména a hesla. ) Uživatelské rozhraní.

IV.2. Kupující bere na vědomí a neodvolatelně přijímá, že vzhledem ke své povaze může využívat služeb kteréhokoliv prodejce pouze pokud úspěšně dokončí předregistraci na webové stránce, bez níž nebude moci na přístup k požadované službě využívat další funkce na webové stránce. Kupující oprávněn Prodávajícího na poskytnutí údajů o zákazníkovi potřebných pro registraci, která se týká registrace, v souladu se zákonem CXII z roku 2011 o právu na sebeurčení a svobodu informací. uchovávat, skladovat a zacházet v souladu se zákonem.

IV.3. Prodávající je oprávněn bez předchozího upozornění ukončit zneužity uživatelská rozhraní tím, že není povinen poskytovat své služby kupujícímu, který se takového jednání dopustí (ať už v souvislosti s nákupem nebo v souvislosti se zárukou / záručním nárokům), avšak jakékoli vzniklé náklady - již vzniklé snížena, ale bez úroků z prodlení - Kupujícímu musíte zaplatit Kupní cenu. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku ukončení uživatelského rozhraní v důsledku nesprávného řízení zákazníka. Klasifikace přestupku kupujícího jako takového spadá do výlučné kompetence prodávajícího. Jedná se o zneužívající postup, zejména pokud je možné jednoznačně určit, že vrácený výrobek neztratil své původní množství v důsledku opotřebení v důsledku jeho běžného používání.

IV.4. Prodejce neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání webových stránek Vitaful, takže kdokoliv může použít jakékoliv tipy, nápady, nápady nebo návrhy, které se tam najdou, pouze na své vlastní riziko. Prodávající nenese vůbec žádnou odpovědnost za žádné nevýhody vyplývající ze zapomnění nebo ztráty uživatelského jména a hesla požadovaného pro přihlášení na webovou stránku Vitaful (např. Neplatnost věrnostních slev). Pokud v zájmu kupujícího vznikne důvod bránění nebo ukončení přístupu ke službám prodávajícího, prodávající není povinen poskytnout kupujícímu nové uživatelské rozhraní, jméno nebo heslo. Prodávající dále neodpovídá za žádné škody, ztráty, náklady, které mohou vzniknout při používání webových stránek Vitaful nebo webových stránek finanční instituce, jejich nepoužitelnost, nefunkčnost, nefunkčnost, neoprávněná změna údajů kýmkoliv a jakékoli zpoždění při přenosu informací. , Jsou způsobeny počítačovým virům, chybou linky nebo systému nebo jinou podobnou příčinou.

IV.5. Ze strany kupujícího je možné pomocí vhodného uživatelského rozhraní identifikovat a opravit chyby při zadávání údajů, které se mohou vyskytnout během nákupu, před dokončením objednávky produktu.

Výběr produktu

IV.6. Zákazník může provést výběr každého produktu pomocí systému nabídek umístěného v uživatelském rozhraní. Prodávající nabízí k prodeji pouze hotové výrobky zahrnuté v systému menu. Kupující bere na vědomí, že ceny produktů uvedené v systému menu nejsou stejné jako kupní cena, jsou pouze její součástí. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceny výrobků, pokud není oprávněn po potvrzení dané objednávky zboží změnit kupní cenu zakoupeného výrobku v neprospěch kupujícího. Z důvodu systémových chyb a změn objednávky v důsledku elektronické komunikace nebude Prodávající znevýhodněn a takto vzniklé další povinnosti z něho nebude snášet. Prodávající je oprávněn zrušit a upravit objednávky z výše uvedených důvodů.

Nákup (objednávka produktu)

IV.7. Pomocí rozhraní může kupující vyzvednout vybrané zboží v balíku více produktů (nazývaném "košík"). Kupující může měnit obsah košíku až do dokončení objednávky, jeho povinnost plnit mu vzniká až při úkonu, který vede k uzavření smlouvy. Kupující si může uplatnit nárok na slevy dostupné nejpozději při vkládání produktů do košíku. Aktuální věrnostní slevy a pravidla jejich prosazování jsou obsaženy v "Věrnostní politice" zveřejněné na webové stránce Vitaful.

IV.8. Pokud kupující již nechce měnit produkty (skupiny produktů) ve svém košíku, pak stisknutím tlačítka "Objednat" nejprve zadejte (vyberte) dodací adresu, způsob platby a doručení a případně pošlete komentář (zprávu). Kromě tohoto. Kupující může pokračovat v objednávání produktu nepřímo tak, že zaznamená údaje o dodání a fakturaci, kódy kuponů opravňující na různé slevy a nakonec akceptuje VOP.

IV.9. Po ověření údajů může kupující skutečně začít nákup kliknutím na ikonu "Dokončení objednávky", která také přispívá k přijetí a zpracování souboru dat IT týkajících se prodeje počítačovým systémem prodávajícího, a tím prohlašuje, že současné VOP plně se s tím seznámil a přijal to jako závazné pro sebe.

IV.10. Prodávající potvrzuje úspěšný nákup tak, že jej nejprve zaznamená do uživatelského rozhraní a pak na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při objednávce produktu. Skutečnost potvrzení nákupu nebrání Prodávajícímu v dodržení bodu IV.3. odmítá poskytovat své služby z legitimního důvodu s odvoláním na úpravu bodu.

IV.11. Individuální kupní a kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím [II.1. (A)] zasláním potvrzení prodávajícího, a to až do převzetí produktu kupujícím, nejpozději však do 30 (třicet) dní. V souvislosti s uzavřením individuální kupní smlouvy kupující výslovně přijímá, že k dokončení objednávky produktu v souladu se zvoleným způsobem platby a dodání mu také vzniká povinnost zaplatit kupní cenu a produkt převzít.

Pokud nebude kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky kupujícího elektronicky nejpozději do 48 hodin, je kupující zbaven závazkové povinnosti nebo smluvní povinnosti (výjimka ze závazné povinnosti).

IV.12. Prodávající zaznamenává jednotlivé kupní smlouvy jako elektronický soubor údajů ve své vlastní databázi, která je kupujícímu k dispozici i ve webové kanceláři pod hlavičkou "Předchozí objednávky".

IV.13. Individuální kupní smlouva - a VOP, které jsou její součástí - obsahují všechny podmínky dohody mezi smluvními stranami (doložka úplnosti).

IV.14. V případě částečné neplatnosti Jednotlivé kupní smlouvy se celá smlouva stává neplatnou, pouze pokud ji strany vzhledem k změněný obsah vůbec neuzavřely.

 

Cena produktu, poplatek za doručení a náklady na balení 

V.1. Cena produktu zahrnuje protihodnotu za doručení a zabalení zboží.

V.2. Prodávající zobrazí všechny prvky kupní ceny v hrubé výši na své webové stránce a podle toho vystaví fakturu za kupní cenu na základě fakturačních údajů poskytnutých kupujícím během objednávky produktu. Prodejce neprovádí žádné další změny názvu ani adresy. Kupující je povinen ujistit se, že před objednáním poskytl prodávajícímu správné a správné fakturační údaje.

Způsoby zaplacení kupní ceny 

V.3. Platbu za kupní cenu zakoupených produktů lze uskutečnit pouze jedním z způsobů platby uvedených níže a kupující dokončením objednávky akceptuje, že za jiných podmínek nebude moci plnit.

Paypal nakupování 

V.7. PayPal je elektronická platební metoda, jejíž účty fungují jako běžné bankovní účty. Transakce se vytvářejí okamžitě, včetně převodů mezi účty. Po zaplacení objednávky pomocí PayPal bude doručení provedeno na adresu uvedenou v účtu PayPal.

Platba na dobírku 

V.8. V případě platby na dobírku se Kupující zavazuje zaplatit kurýrovi celou kupní cenu v hotovosti v době dodání produktu (ů), při převzetí, v množství přesně vypočítaném předem oznámená během objednávky produktu.

 Nákup kreditní kartou

Online platby kreditní kartou se uskutečňují prostřednictvím systému SimplePay. Obchodníkovi nebudou zaslány podrobnosti o kreditní kartě. Službu poskytuje OTP Mobil Szolgáltató korlátolt felelősségű társaság (sídlo: 1143 Budapešť, Hungária krt. 17-19., Cg .: 01-09-174466, DIČ: 24386106-2-42) - SimplePay.

Dodání, příjem produktu a vyřízení reklamace

 

VI.1. Zakoupený produkt je doručován kurýrní službou. Doba dodání je 7-10 dní od objednávky.

VI.2. Kupující se může rozhodnout doručit prostřednictvím kurýrní služby jakýmkoliv způsobem platby.

VI.3. Jak dopravce kurýrní služba neprodleně informuje kupujícího o příchodu balíku produktů. Po přijetí oznámení je Kupující oprávněn se zásilkou disponovat. Kurýr v zásadě doručí balík produktů v pracovních dnech mezi 8. a 17. hodinou na doručovací adresu uvedenou při nákupu, protože tato základní služba je krytá poplatkem za doručení, který je součástí kupní ceny. Kupující má samozřejmě možnost přímo s kurýrní službou dohodnout podmínky zaručeného krátkodobého doručení (například ráno), avšak dopravce si může za tuto službu účtovat příplatek, který je kupující povinen zaplatit kurýrovi při převzetí produktu.

VI.4. Pokud je dodání balíku produktů z důvodu, který vznikne v zájmu kupujícího (např. Poskytnutí nesprávných údajů o dodání během nákupu) nebo z doložky předvídatelnosti [Ptk. 6: 142. §] zpoždění nebo selže z důvodu jeho porušení, výsledné škody (dodatečné náklady, jiné nevýhody) nese kupující bez výjimky a prodávající nenese odpovědnost za kupujícího ani za třetí osoby.

VI.5. Kupující je povinen v místě a čase převzetí produktu zkontrolovat obsah zásilky po položkách, co se týče množství i kvality, a v případě smluvního plnění prodávajícího podepsat nákladní list (příjmový list). Pokud se neprokáže opak, řádně vydaný nákladní list (příjemka) potvrzuje, že zásilka a její obal byly v době převzetí v dobrém a bezvadném stavu.

VI.6. Kupující neprodleně po zjištění jakéhokoliv vadného plnění informuje prodávajícího o vadě (nedostatku) prostřednictvím jednoho z kontaktních údajů na webové stránce VITAFIT v položce nabídky Kontakt. Za vadné plnění se považuje Prodávající, pokud je produktové balení poškozené a není k němu přiložen reklamační protokol, který zaznamená poškození jako skutečnost nebo zásilka neobsahuje výrobky zakoupené od kupujícího. Kupující je povinen nahradit škody (dodatečné náklady, jiné nevýhody) způsobené zpožděním nebo dokonce neoznámením chyby a přijetím chybného (neúplného) balení produktu.

VI.8. Pokud jde o prodané zboží, nebezpečí škody přechází z prodávajícího na kupujícího, když se kupující dostane do vlastnictví produktu.

VI.9. Pokud má zákazník stížnost v souvislosti s výrobky nebo službami prodejce, může ji zaslat na jedno z kontaktních údajů na webových stránkách Vitaful, pod položkou nabídky Kontakt (kontakt na zákaznický servis: info@vitaful.hu). Prodávající reklamace prošetří v pořadí jejich přijetí, a to nejpozději do 30 (třicet) dní, a o výsledku šetření informuje kupujícího. V případě ústní reklamace prodávající písemně informuje kupujícího o vyhotovené zápise a o zásadní odpovědi na ni. V případě zamítnutí stížnosti se může kupující obrátit na kontrolní orgány (např. Referenti, okresní úřad v místě svého bydliště) nebo soud.

Kontaktní údaje okresního úřadu podle bydliště naleznete zde:

http://jarasinfo.gov.hu 

Společnost nemá kodex chování podle zákona o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům.

VII. Změny VOP, ukončení individuální kupní smlouvy a zákazy odstoupení

VII.1. Prodávající má právo jednostranně měnit VOP, a to zejména, ale ne výlučně, za účelem ochrany ekonomických zájmů sebe a své obchodní partnery.

VII.2. Prodávající informuje kupujícího a jeho budoucích smluvních partnerů o uplatnění výše uvedené pravomoci a o změně doložek v poznámce na webové stránce Vitaful nejméně 8 (osm) dnů před nabytím účinnosti změněných VOP.

VII.3. Individuální kupní smlouva je splněna smluvním plněním prodejní služby a kupní cenou.

VII.4. Smluvní strany mohou ukončit své jednotlivé prodejní transakce na základě vzájemné dohody do budoucna. V takovém případě smluvní strany neodpovídají za další služby a jsou povinné vzájemně si vyrovnat účty týkající se služeb, které již byly poskytnuty před ukončením.

VII.5. Kupující může bez uvedení důvodu odstoupit od individuální kupní smlouvy do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od přijetí balíčku produktů. Zrušení včetně čísla bankovního účtu zákazníka musíte odeslat na následující e-mailovou adresu nejpozději do data skončení platnosti: info@vitaful.cz . Současně se zasláním práva na odstoupení od smlouvy musí být zakoupené zboží zasláno poštou na adresu Webshippy Magyarország Kft., V úplném a neotevřeném stavu na adrese 1044 Ezred u. 2. (B2 / 13/1).

VII.6. Kupující nese náklady spojené s vrácením produktu v důsledku uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Kupující také odpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného zabalení zboží během vrácení produktu. Kupující také nese náklady spojené s vrácením produktu, pokud uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, když už byl produkt předán kurýrní službě nebo začala dodávka produktu takovým způsobem, že produkt opustil Prodávající.

VII.7. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od smlouvy (předpoklad dodávky), případně sníženou o náklady na vrácení zboží v důsledku jejich písemného převzetí, může však požadovat i náhradu škody vzniklé v důsledku nesprávného použití zboží.

VII.8. Kupující není oprávněn odstoupit od individuální kupní smlouvy z důvodu ztráty zájmu

  • zpoždění převodu [V.6. z důvodu použití nevhodné platební metody nebo nástroje;
  • pokud jste objednávku produktu zadali méně než 4 (čtyři) pracovní dny před prvním dnem státního nebo náboženského svátku a zvlášť jste chtěli převzít zboží prodávajícího při příležitosti svátku [VI.1. bod].

 

VII.9. Prodejce poskytuje kupujícímu 60-denní záruku vrácení peněz za produkty, které prodává, a to i v případě, že kupující vrátí položku, protože s ní není spokojen. V takovém případě může kupující od nákupu odstoupit bez uvedení důvodů. Pravidla vymáhání záruky vrácení peněz jsou stejné jako pravidla stanovená v bodech VII.5, VII.6 a VII.7 (vymáhání e-mailů, vrácení produktu poštou), s výjimkou, že v rozporu s právem na vrácení je záruka vrácení peněz Prodejce poskytuje záruku iv případě, že kupující zakoupený produkt rozebral a začal ho konzumovat, avšak spotřebované množství nepřesahuje 25% z celkového množství produktu.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1. Kupující bere na vědomí, že 45/2014. (II. 26.) vlády Maďarské republiky (dále jen: Kr.) Pokud jde o kosmetiku z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, právo na odstoupení od smlouvy uvedené v § 20 kr. tj kupující již otevřel obal přímo chránící produkt.

VIII.2. Společnost Vitaful informuje Kupujícího, že přijal nezbytná bezpečnostní opatření na ochranu údajů uložených u poskytovatele služeb na serveru, který provozuje, a během operace tato opatření neustále aktualizuje, aby chránil údaje zákazníka pomocí příslušných šifrovacích algoritmů.

VIII.3. Kupující může iniciovat zprávu související se službou na základě žádosti podané v rámci telefonické nebo (elektronické) korespondence se zákaznickým servisem prodávajícího. Kontaktní údaje zákaznického servisu (e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou uvedeny prodejcem na jeho webových stránkách. Kromě tradičních kontaktních údajů se Prodávající zavazuje, že pro administrativní účely poskytne online poštovní rozhraní přístupné komukoliv na své webové stránce. Prodávající prošetří přijaté reklamace do tří pracovních dnů a o výsledku informuje kupujícího - současně s plněním zákonem stanovené informační povinnosti.

VIII.4. Za účelem mimosoudního mimosoudní řešení spotřebitelských sporů týkajících se kvality, bezpečnosti a uplatňování pravidel odpovědnosti za výrobky a uzavření a plnění smlouvy může kupující zahájit řízení před smírčím orgánem připojeným k odborné komoře jeho bydliště (§ 28 zákona XLII z roku 2008). . Oblast působnosti smírčích orgánů je sladěna s oblastí působnosti krajských obchodních a průmyslových komor (§ 20 odst. 5 zákona XLII z roku 2008). Prodávající je povinen spolupracovat v řízení smírčího orgánu, v jehož rámci je povinen zaslat svou odpověď smírčímu orgánu. S výjimkou k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES musí zajistit jeho účast. Jestliže sídlo, provoz nebo pobočka prodávajícího nejsou podle komor působících v územně příslušném smírčím orgánu zaregistrované v kraji, rozšiřuje se povinnost prodávajícího spolupracovat, která nabízí možnost uzavření písemné dohody v souladu s potřebami spotřebitele.

Adresa dohodovacího výboru Pešťské župy (Pest Megyei Békéltető Testülel): 1119 Budapešť, Etele út 59-61. II. patro 240. Telefonní číslo: + 36-1-269-0703. Poštovní adresa: Smírčí rada Pešťské župy 1364 Budapešť, Pf .: 81. Její webová stránka je k dispozici na panaszrendezes.hu.

PŘEDLOŽENÍ STÍŽNOSTI NA ONLINE platformu urovnání sporů na následujícím odkazu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.showlng=HU

Tento odkaz slouží k otevření platformy řešení sporů.

Vyplňte formulář.

Při zadávání údajů o obchodníkovi zadejte adresu info@vitaful.hu.

Podejte stížnost.

Újlengyel, 21. listopad 2019